Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia charakter, zakres i cel przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej „danymi”) w kontekście świadczenia naszych usług i naszej oferty internetowej oraz powiązanych stron internetowych, funkcji i treści oraz zewnętrznych stron internetowych, takich jak nasza społeczność Media Profile, on (łącznie określany jako „oferta online”). W odniesieniu do użytych terminów, takich jak „przetwarzanie” lub „odpowiedzialny”, odwołujemy się do definicji zawartych w art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Odpowiedzialny dostawcą

Odpowiedzialnym dostawcą tej strony pod względem ochrony danych jest:

MIĘDZYNARODOWY MARKETING DRESDEN

Susanne Arens

(dawniej Gertoberens)

St. Petersburger Str. 28/312 | D-01069 Dresden | Niemcy

Telefon +49 351 8896 1071

Telefon komórkowy +49 172 2876 891

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor ochrony danych u dostawcy to:

Pavla Kopecká

St. Petersburger Str. 28/312 | D-01069 Dresden | Niemcy

Telefon +49 351 8896 1071

Telefon komórkowy +49 172 2876 891

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rodzaje przetwarzanych danych

- Dane dotyczące zapasów (na przykład dane podstawowe osoby, nazwiska lub adresy)

- Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów)

- Dane treści (np. wprowadzanie tekstu, zdjęcia, filmy)

- Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu)

- metadane / komunikacyjne dane (np. informacje o urządzeniu, adresy IP)

Kategorie osób dotkniętych chorobą

Odwiedzający i użytkownicy oferty online (dalej określamy osoby dotknięte problemem jako „użytkowników”).

Cel przetwarzania

- Zapewnienie oferty online, jej funkcji i zawartości

- Odpowiadanie na prośby o kontakt i komunikowanie się z użytkownikami

- Środki bezpieczeństwa

- Osiągnij pomiar / marketing

Używane terminy

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”); osoba fizyczna jest uważana za możliwą do zidentyfikowania, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane lokalizacji, identyfikator online (np. plik cookie) lub do jednej lub więcej funkcji specjalnych, są wyrazem fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

„Przetwarzanie” oznacza każdy proces przeprowadzany za pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur lub jakiegokolwiek takiego procesu związanego z danymi osobowymi. Termin obejmuje szeroki zakres i obejmuje praktycznie każdą obsługę danych.

„Pseudonimizacja” oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że dane osobowe nie mogą być już przypisane do konkretnej osoby, której dane dotyczą, bez dostarczania dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia, że ​​dane osobowe Dane nie powinny być przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

„Profilowanie” oznacza każdy rodzaj automatycznego przetwarzania danych osobowych, który obejmuje wykorzystanie takich danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności aspektów związanych z wydajnością pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, analizować lub przewidywać osobiste preferencje, zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, lokalizację lub zmianę lokalizacji tej osoby fizycznej.

„Osoba odpowiedzialna” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, organ lub organ, który samodzielnie lub w porozumieniu z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

„Przetwórca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, organ lub organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora.

Odpowiednie podstawy prawne

Zgodnie z Art. 13 GDPR informujemy o podstawie prawnej naszego przetwarzania danych. W przypadku użytkowników objętych zakresem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR), tj. UE i EWG, o ile nie wymieniono podstawy prawnej w deklaracji ochrony danych, stosuje się następujące zasady:

Podstawą prawną uzyskania zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 GDPR.

Podstawą prawną dla przetwarzania naszych usług i realizacji środków umownych, a także odpowiedzi na zapytania, jest art. 6 ust. 1 lit. b GDPR.

Podstawą prawną przetwarzania w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych jest art. 6 (1) lit. c GDPR.

W przypadku gdy istotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. d GDPR jako podstawa prawna.

Podstawą prawną przetwarzania wymaganego do wykonania zadania w interesie publicznym lub wykonywania władzy publicznej, która została przekazana administratorowi, jest art. 6 ust. 1 lit. e GDPR.

Podstawą prawną przetwarzania w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. f GDPR.

Przetwarzanie danych do celów innych niż te, dla których zostały zebrane, podlega postanowieniom art. 6 ust. 4 rozporządzenia w sprawie PKB.

Przetwarzanie specjalnych kategorii danych (zgodnie z art. 9 (1) GDPR) podlega przepisom art.

Środki bezpieczeństwa

Przestrzegamy wymogów prawnych, biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwo i dotkliwość ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych, odpowiednie techniczne i organizacyjne Środki zapewniające poziom ochrony odpowiedni do ryzyka.

Środki obejmują w szczególności zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolę fizycznego dostępu do danych, a także ich dostęp, wprowadzanie, ujawnianie, dostępność i odłączanie. Ponadto opracowaliśmy procedury zapewniające korzystanie z praw osób, których dane dotyczą, usunięcie danych i odpowiedź na kompromis danych. Ponadto uwzględniamy ochronę danych osobowych już w trakcie opracowywania lub wyboru sprzętu, oprogramowania i procedur, zgodnie z zasadą ochrony danych poprzez projektowanie technologii i ustawienia domyślne przyjazne dla prywatności.

Współpraca z przetwórcami kontraktowymi, wspólnymi kontrolerami i stronami trzecimi

Jeśli w kontekście naszego przetwarzania ujawnimy dane innym osobom i firmom (przetwarzającym kontrakty, wspólni kontrolerzy lub osoby trzecie), przekażemy je im lub w inny sposób udzielimy dostępu do danych, zostanie to wykonane wyłącznie na podstawie zezwolenia prawnego (np. Jeśli dane zostały przesłane) stronom trzecim, takim jak dostawcy usług płatniczych, w celu realizacji umowy), użytkownicy wyrazili zgodę na prawne zobowiązanie do tego lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np. korzystanie z agentów, hostów internetowych itp.).

W zakresie, w jakim ujawniamy dane innym firmom w naszej grupie, przekazujemy je lub w inny sposób udzielamy do nich dostępu, dzieje się to w szczególności w celach administracyjnych jako uzasadniony interes, a ponadto na podstawie zgodnej z wymogami prawnymi.

Transfery do krajów trzecich

Jeśli przetwarzamy dane w kraju trzecim (tj. Poza Unią Europejską (UE), Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub Konfederacją Szwajcarską) lub w kontekście korzystania z usług osób trzecich lub ujawniania, lub przesyłania danych innym osobom lub firmom Stanie się tak tylko wtedy, gdy będzie to miało na celu wypełnienie naszych (przed) umownych zobowiązań, na podstawie Twojej zgody, na podstawie zobowiązania prawnego lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych lub wymaganych przez prawo, przetwarzamy lub ujawniamy dane tylko w krajach trzecich o uznanym poziomie prywatności, w tym certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności, lub na podstawie określonych gwarancji, takich jak zobowiązania umowne wynikające z tzw. Standardowych zabezpieczeń Komisji Europejskiej, istnienie certyfikatów lub wiążących wewnętrznych przepisów o ochronie danych (art. 44–49 RWP, strona informacyjna Komisji Europejskiej ).

Prawa osób, których dane dotyczą

Masz prawo poprosić o potwierdzenie, czy takie dane są przetwarzane i informacje o tych danych, a także o dalsze informacje i kopię danych zgodnie z wymogami prawnymi.

Masz prawo, zgodnie z wymogami prawnymi, żądać wypełnienia danych dotyczących ciebie lub poprawienia nieprawidłowych danych dotyczących ciebie.

Zgodnie z wymogami prawnymi mają prawo żądać natychmiastowego usunięcia odpowiednich danych lub ewentualnie zażądać ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z przepisami ustawowymi.

Masz prawo zażądać, aby dane dotyczące nas, które zostały nam przekazane, zostały uzyskane zgodnie z wymogami ustawowymi i zażądać ich przekazania innym osobom odpowiedzialnym.

Mają także prawo, zgodnie z przepisami ustawowymi, złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.

Wycofanie

Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody ze skutkiem na przyszłość.

Prawo

W dowolnym momencie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych w przyszłości zgodnie z wymogami prawnymi. Sprzeciw może w szczególności zostać wniesiony przeciwko przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego.

Pliki cookie i prawo do sprzeciwu wobec bezpośredniej korespondencji

„Pliki cookie” to małe pliki przechowywane na komputerach użytkowników. W plikach cookie można przechowywać różne informacje. Plik cookie służy przede wszystkim do przechowywania informacji o użytkowniku (lub urządzeniu, na którym przechowywany jest plik cookie) podczas lub po jego wizycie w ofercie online. Tymczasowe pliki cookie lub „pliki cookie sesji” lub „tymczasowe pliki cookie” to pliki cookie, które są usuwane po opuszczeniu przez użytkownika usługi online i zamknięciu przeglądarki. W takim pliku cookie można na przykład zapisać zawartość koszyka w sklepie internetowym lub status logowania. „Trwałe” lub „trwałe” odnosi się do plików cookie, które pozostają przechowywane nawet po zamknięciu przeglądarki. Na przykład status logowania można zapisać, jeśli użytkownicy odwiedzą ich po kilku dniach. Podobnie w takim pliku cookie można przechowywać interesy użytkowników, które są wykorzystywane do pomiaru zasięgu lub celów marketingowych. „Plik cookie strony trzeciej” odnosi się do plików cookie oferowanych przez dostawców innych niż osoba odpowiedzialna za dostarczanie oferty online (w przeciwnym razie, jeśli tylko ich pliki cookie są nazywane „ciasteczkami z pierwszej ręki”).

Możemy użyć tymczasowych i stałych plików cookie i wyjaśnić to w kontekście naszej polityki prywatności.

O ile prosimy użytkowników o zgodę na używanie plików cookie (np. W ramach zgody na pliki cookie), podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a. GDPR. W przeciwnym razie osobiste pliki cookie użytkowników zgodnie z poniższymi wyjaśnieniami w kontekście niniejszej polityki prywatności na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. Zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. GDPR) lub jeśli wymagane jest korzystanie z plików cookie w celu świadczenia naszych usług umownych, zgodnie z art. Art. 6 ust. 1 lit. b. GDPR, lub jeśli użycie plików cookie jest wymagane do wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub w wykonywaniu władzy publicznej, zgodnie z. Art. 6 ust. 1 lit. e. GDPR, przetworzone.

Jeśli użytkownicy nie chcą zapisywać plików cookie na swoim komputerze, zostaną poproszeni o wyłączenie tej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych tej oferty online.

Ogólny sprzeciw wobec wykorzystywania plików cookie wykorzystywanych do celów marketingu online można znaleźć w różnych usługach, zwłaszcza w przypadku śledzenia, za pośrednictwem amerykańskiej strony internetowej http://www.aboutads.info/choices/ lub witryny UE http://www.youronlinechoices.com/ być wyjaśnione. Ponadto przechowywanie plików cookie można uzyskać, wyłączając je w ustawieniach przeglądarki. Pamiętaj, że nie wszystkie funkcje tej oferty online mogą być używane.

Usuwanie danych

Dane przetwarzane przez nas zostaną usunięte lub ograniczone zgodnie z wymogami prawnymi. O ile w oświadczeniu o ochronie prywatności nie stwierdzono wyraźnie, dane przechowywane przez nas zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne zgodnie z ich przeznaczeniem, a usunięcie nie jest sprzeczne z ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania.

O ile dane nie zostaną usunięte, ponieważ są wymagane dla innych i dozwolonych prawem celów, ich przetwarzanie będzie ograniczone. Oznacza to, że dane są blokowane i nie są przetwarzane do innych celów. Dotyczy to na przykład danych, które muszą być przechowywane ze względów handlowych lub podatkowych.

Zmiany i aktualizacje polityki prywatności

Prosimy o regularne informowanie się o treści naszej polityki prywatności. Dostosujemy politykę prywatności, gdy tylko wymagają tego zmiany w przetwarzaniu danych. Poinformujemy Cię, jak tylko zmiany będą wymagały Twojego uczestnictwa (np. Zgody) lub innego indywidualnego powiadomienia.

Przetwarzanie związane z biznesem

Ponadto przetwarzamy

- Dane umowy (np. Przedmiot umowy, czas trwania, kategoria klienta) i

- Dane dotyczące płatności (np. Dane bankowe, historia płatności)

przez naszych klientów, potencjalnych klientów i partnerów biznesowych w celu świadczenia usług umownych, usług i obsługi klienta, marketingu, reklamy i badań rynku.

Usługi agencji

Przetwarzamy dane naszych klientów w ramach naszych usług kontraktowych, które obejmują doradztwo koncepcyjne i strategiczne, planowanie kampanii, rozwój oprogramowania i projektowania / doradztwo lub konserwację, kampanie i wdrażanie procesów / obsługi, administrowanie serwerami, analizę danych / usługi konsultingowe i szkoleniowe.

Tutaj przetwarzamy dane giełdowe (np. Dane podstawowe klienta, takie jak nazwiska lub adresy), dane kontaktowe (np. E-mail, numery telefonów), dane dotyczące treści (np. Wprowadzanie tekstu, zdjęcia, filmy), dane umowy (np. Przedmiot, termin), dane płatności (np. Dane bankowe, historia płatności) , Wykorzystanie i metadane (np. W kontekście oceny i pomiaru sukcesu działań marketingowych). Zasadniczo nie przetwarzamy specjalnych kategorii danych osobowych, chyba że są to elementy zleconego przetwarzania. Dotyczy to naszych klientów, potencjalnych klientów i ich klientów, użytkowników, odwiedzających witrynę lub pracowników, a także osób trzecich. Celem przetwarzania jest świadczenie usług kontraktowych, fakturowanie i obsługa klienta. Podstawa prawna przetwarzania wynika z art. 6 ust. 1 lit. b GDPR (usługi umowne), art. 6 ust. 1 lit. f GDPR (analiza, statystyki, optymalizacja, środki bezpieczeństwa). Przetwarzamy dane niezbędne do ustanowienia i wykonania usług kontraktowych i wskazujemy na konieczność ich informacji. Ujawnienie informacji podmiotom zewnętrznym będzie dokonane tylko, jeśli wymaga tego zamówienie. W przetwarzaniu danych przekazanych nam w ramach zamówienia działamy zgodnie z instrukcjami klienta oraz wymogami prawnymi realizacji zamówienia wg. Art. 28 GDPR i przetwarzają dane w żadnym innym celu niż zamówienie.

Usuwamy dane po wygaśnięciu gwarancji prawnej i porównywalnych zobowiązań. konieczność przechowywania danych jest sprawdzana co trzy lata; w przypadku obowiązku archiwizacji prawnej usunięcie następuje po jego wygaśnięciu (6 lat, zgodnie z § 257 (1) HGB, 10 J, zgodnie z § 147 (1) AO). W przypadku danych ujawnionych nam w ramach zamówienia przez klienta usuwamy dane zgodnie ze specyfikacją zamówienia, zasadniczo po zakończeniu zamówienia.

Administracja, księgowość finansowa, organizacja biura, zarządzanie kontaktami

Przetwarzamy dane w kontekście zadań administracyjnych oraz organizacji naszej działalności, rachunkowości finansowej i zgodności z obowiązkami prawnymi, takimi jak archiwizacja. W ten sposób przetwarzamy te same dane, które przetwarzamy w trakcie świadczenia naszych usług kontraktowych. Zasady przetwarzania są art. 6 ust. 1 lit. c. GDPR, art. 6 ust. 1 lit. f. GDPR. Przetwarzanie dotyczy klientów, potencjalnych klientów, partnerów biznesowych i odwiedzających witrynę. Celem i interesem przetwarzania jest administracja, rachunkowość finansowa, organizacja biura, archiwizacja danych, czyli zadania, które służą do utrzymania naszej działalności, wykonywania naszych obowiązków i świadczenia naszych usług. Usunięcie danych w odniesieniu do usług kontraktowych i komunikacji umownej odpowiada informacjom dostarczonym w ramach tych czynności przetwarzania.

Ujawniamy lub przekazujemy dane administracji finansowej, konsultantom, takim jak księgowi podatkowi lub audytorzy, a także innym urzędom ds. Opłat i dostawcom usług płatniczych.

Ponadto przechowujemy informacje o dostawcach, organizatorach i innych partnerach biznesowych na podstawie naszych interesów biznesowych, np. W celu późniejszego skontaktowania się z Tobą. Na ogół przechowujemy większość danych związanych z firmą na stałe.

Analiza biznesowa i badania rynku

Aby prowadzić naszą działalność gospodarczo w sposób ekonomiczny, aby móc rozpoznać tendencje rynkowe, życzenia kontrahentów i użytkowników, analizujemy dostępne nam dane dotyczące transakcji biznesowych, umów, zapytań itp. Przetwarzamy dane giełdowe, dane komunikacyjne, dane kontraktu, dane płatności, dane użytkowania, metadane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. GDPR, w którym osoby, których dane dotyczą, obejmują partnerów umownych, zainteresowane strony, klientów, odwiedzających i użytkowników naszej oferty online.

Analizy są przeprowadzane w celu analizy biznesowej, marketingu i badań rynkowych. Czyniąc to, możemy wziąć pod uwagę profile zarejestrowanych użytkowników z informacjami, np. Na temat ich usług. Analizy pomagają nam zwiększyć łatwość obsługi, optymalizację naszej oferty i ekonomię biznesową. Analizy są dla nas samych i nie będą ujawniane zewnętrznie, chyba że będą anonimowymi, zagregowanymi analizami wartości.

Jeśli te analizy lub profile są osobiste, zostaną usunięte lub zanonimizowane po rozwiązaniu umowy przez użytkowników, w przeciwnym razie po upływie dwóch lat od zawarcia umowy. Nawiasem mówiąc, ogólne analizy biznesowe i ogólne przepisy dotyczące trendów są tworzone anonimowo, jeśli to możliwe.

Usługi Google Cloud

Wykorzystujemy usługi oprogramowania w chmurze i chmurze Google (zwane Software as a Service, takie jak Google Suite) w następujących celach: przechowywanie i zarządzanie dokumentami, kalendarz, e-mailing, arkusze kalkulacyjne i prezentacje, udostępnianie dokumentów, treści oraz informacje z określonymi odbiorcami lub publikacja stron internetowych, formularzy lub innych treści i informacji, a także czatów i udziału w konferencjach audio i wideo.

W tym przypadku przetwarzane są dane osobowe użytkowników, o ile stają się one częścią dokumentów i treści przetwarzanych w ramach opisanych usług lub stanowią część procesów komunikacyjnych. Może to obejmować na przykład dane podstawowe i dane kontaktowe użytkowników, dane o transakcjach, umowach, innych procesach i ich zawartości. Google przetwarza również dane dotyczące użytkowania i metadane wykorzystywane przez Google do celów bezpieczeństwa i optymalizacji usług.

Korzystając z publicznie dostępnych dokumentów, stron internetowych lub innych treści, Google może zapisywać pliki cookie na komputerach użytkowników w celu analizy internetowej lub zapamiętania ustawień użytkowników.

Korzystamy z usług Google Cloud w oparciu o nasze uzasadnione interesy. Art. 6 ust. 1 lit. f GDPR na sprawne i bezpieczne procesy administracyjne i współpracy. Ponadto przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy o przetwarzanie kontraktu z Google ( https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms ).

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności Google ( https://www.google.com/policies/privacy ) i Poradniku bezpieczeństwa usług w chmurze Google ( https://cloud.google.com/security/privacy/ ). Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych w Google Cloud zgodnie z wymogami prawnymi. Ponadto usunięcie danych w usługach chmurowych Google jest określane przez inne procesy, w których dane są przetwarzane (np. Usunięcie danych, które nie są już potrzebne do celów umowy lub wymagane do celów podatkowych).

Usługi Google Cloud są oferowane przez Google Ireland Limited. W zakresie, w jakim występuje transfer do USA, odwołujemy się do certyfikatu Google US w ramach Tarczy Prywatności ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000000001L5AAI&status=Active ) i Standardowych Warunków Ochrony ( https://cloud.google. com / warunki / warunki przetwarzania danych ).

Polityka prywatności w procesie aplikacji

Przetwarzamy dane wnioskodawcy wyłącznie w celu i w kontekście procesu składania wniosku zgodnie z wymogami prawnymi. Przetwarzanie danych wnioskodawcy odbywa się w celu wypełnienia naszych (przed) umownych zobowiązań w kontekście procesu składania wniosków w rozumieniu art. b. GDPR Art. 6 ust.1 lit. f. GDPR, o ile przetwarzanie danych jest dla nas konieczne, np. W kontekście procedur prawnych (w Niemczech dodatkowo obowiązuje § 26 BDSG).

Proces składania wniosku wymaga od wnioskodawców podania danych wnioskodawcy. Niezbędne dane kandydata są, o ile oferujemy formularz online zaznaczone, w inny sposób wynikają z opisu stanowiska i zasadniczo obejmują informacje o osobie, adresy pocztowe i kontaktowe oraz dokumenty należące do wniosku, takie jak list motywacyjny, CV i certyfikaty. Ponadto wnioskodawcy mogą dobrowolnie dostarczyć nam dodatkowe informacje.

Przesyłając nam wniosek, wnioskodawcy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych na potrzeby procesu składania wniosków zgodnie z charakterem i zakresem określonym w niniejszej Polityce prywatności.

W zakresie, w jakim specjalne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 (1) GDPR są dobrowolnie przekazywane w ramach procedury składania wniosków, ich przetwarzanie jest dodatkowo przeprowadzane zgodnie z art. b GDPR (np. dane dotyczące zdrowia, takie jak niepełnosprawność lub pochodzenie etniczne). O ile specjalne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 (1) GDPR są wymagane od wnioskodawców w kontekście procesu składania wniosków, ich przetwarzanie jest dodatkowo przeprowadzane zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. PKBR (np. dane zdrowotne, jeśli to konieczne dla zawodu).

Jeśli tak, wnioskodawcy mogą składać wnioski za pośrednictwem naszego formularza online na naszej stronie internetowej. Dane będą szyfrowane i przesyłane do nas zgodnie ze stanem techniki.

Ponadto wnioskodawcy mogą przesyłać nam swoje aplikacje pocztą elektroniczną. Należy jednak pamiętać, że wiadomości e-mail zazwyczaj nie są wysyłane w postaci zaszyfrowanej, a sami wnioskodawcy muszą zapewnić szyfrowanie. Dlatego nie możemy brać odpowiedzialności za transmisję aplikacji między nadawcą a recepcją na naszym serwerze, dlatego zalecamy raczej korzystanie z formularza online lub przesyłki pocztowej. Ponieważ zamiast aplikować za pośrednictwem formularza online i e-maila, wnioskodawcy nadal mają możliwość wysłania nam aplikacji pocztą.

Dane dostarczone przez wnioskodawców mogą być dalej przetwarzane przez nas w przypadku pomyślnego wniosku o zatrudnienie. W przeciwnym razie, jeśli wniosek o ofertę pracy nie powiedzie się, dane wnioskodawców zostaną usunięte. Dane wnioskodawców zostaną również usunięte, jeśli wniosek zostanie wycofany, co wnioskodawcy są uprawnieni w dowolnym momencie.

Odwołanie jest uzależnione od uzasadnionego wycofania kandydatów po upływie sześciu miesięcy, abyśmy mogli odpowiedzieć na wszelkie pytania uzupełniające do wniosku i spełnić nasze obowiązki dowodowe wynikające z ustawy o równym traktowaniu. Faktury za zwrot kosztów podróży są archiwizowane zgodnie z przepisami podatkowymi.

Funkcja nagrywania

Użytkownicy mogą utworzyć konto użytkownika. W ramach rejestracji wymagane informacje obowiązkowe są przekazywane użytkownikom i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b GDPR przetwarzane w celu udostępnienia konta użytkownika. Przetworzone dane obejmują w szczególności dane logowania (imię i nazwisko, hasło i adres e-mail). Dane wprowadzone podczas rejestracji zostaną wykorzystane w celu korzystania z konta użytkownika i jego celu.

Użytkownicy mogą być informowani pocztą elektroniczną o informacjach dotyczących ich kont użytkowników, takich jak zmiany techniczne. Jeśli użytkownicy zamkną swoje konto użytkownika, ich dane zostaną usunięte w odniesieniu do konta użytkownika, z zastrzeżeniem ustawowego wymogu przechowywania. Obowiązkiem użytkowników jest zabezpieczenie swoich danych po zakończeniu umowy przed końcem umowy. Jesteśmy uprawnieni do nieodwracalnego usunięcia wszystkich danych użytkownika przechowywanych w okresie obowiązywania umowy.

W kontekście korzystania z naszych funkcji rejestracji i rejestracji, a także korzystania z konta użytkownika, przechowujemy adres IP i czas odpowiedniej akcji użytkownika. Przechowywanie opiera się na naszych uzasadnionych interesach, jak również na ochronie użytkownika przed niewłaściwym użyciem i innym nieautoryzowanym użyciem. Przekazanie tych danych osobom trzecim nie odbywa się, chyba że jest to konieczne do realizacji naszych roszczeń lub istnieje obowiązek prawny zgodnie z. Art. 6 ust. 1 lit. c. GDPR. Adresy IP zostaną anonimizowane lub usunięte najpóźniej po 7 dniach.

Usługa komentowania DISQUS

Opierając się na naszych uzasadnionych interesach, polegamy na wydajnym, bezpiecznym i przyjaznym dla użytkownika zarządzaniu komentarzami według. Art. 6 ust. 1 lit. f. GDPR usługa komentowania DISQUS oferowana przez DISQUS, Inc., 301 Howard St, Floor 3 San Francisco, Kalifornia 94105, USA. DISQUS jest certyfikowany zgodnie z Umową Tarczy Prywatności, która zapewnia zgodność z europejskim prawodawstwem dotyczącym prywatności: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TRkEAAW&status=Active .

Aby skorzystać z funkcji komentarza DISQUS, użytkownicy mogą logować się za pomocą własnego konta użytkownika DISQUS lub istniejącego konta mediów społecznościowych (np. OpenID, Facebook, Twitter lub Google). W takim przypadku poświadczenia użytkownika są uzyskiwane z platform za pośrednictwem DISQUS. Możliwe jest również użycie funkcji komentarza DISQUS jako gościa bez tworzenia lub korzystania z kont użytkowników w DISQUS lub któregokolwiek z wymienionych dostawców mediów społecznościowych.

DISQUS osadzamy wyłącznie z jego funkcjami na naszej stronie internetowej, gdzie możemy wpływać na komentarze użytkowników. Jednak użytkownicy wchodzą w bezpośredni stosunek umowny z DISQUS, w którym DISQUS przetwarza komentarze użytkowników i działa jako kontakt przy usuwaniu danych użytkowników. Zapoznaj się z polityką prywatności DISQUS: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy, a także poinformuj użytkowników, że mogą założyć, że DISQUS ma również treść komentarza przechowuje ich adres IP i czas komentarza oraz przechowuje pliki cookie na komputerach użytkowników i wykorzystuje je do wyświetlania reklam. Użytkownicy mogą jednak sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych w celu wyświetlania reklam: https://disqus.com/data-sharing-settings .

Komentarze i posty

Jeśli użytkownicy zostawiają komentarze lub inne wkłady, ich adresy IP opierają się na naszych uzasadnionych interesach w rozumieniu art. f. GDPR należy przechowywać przez 7 dni. To dla naszego własnego bezpieczeństwa, jeśli ktoś pozostawia nielegalne treści w komentarzach i komentarzach (obelgi, zabroniona propaganda polityczna itp.). W takim przypadku możemy zostać pozwani za komentarz lub post i dlatego jesteśmy zainteresowani tożsamością autora.

Ponadto zastrzegamy sobie prawo, zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami. Art. 6 ust. 1 lit. f. GDPR przetwarza informacje o użytkownikach w celu wykrywania spamu.

Na tej samej podstawie prawnej zastrzegamy sobie prawo, w przypadku ankiet, do przechowywania adresów IP użytkowników na czas ich używania i do wykorzystywania plików cookie w celu uniknięcia wielokrotnych głosów.

Informacje zawarte w komentarzach i wkładach do osoby, wszelkie dane kontaktowe i informacje na stronie internetowej, a także informacje o treści, są przechowywane przez nas do czasu trwałego sprzeciwu użytkowników.

Subskrypcje komentarz

Komentarze uzupełniające mogą być przekazywane przez użytkowników za ich zgodą. Art. 6 ust. 1 lit. subskrybował GDPR. Użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail z potwierdzeniem, aby sprawdzić, czy są właścicielami podanego adresu e-mail. Użytkownicy mogą zrezygnować z subskrypcji bieżących komentarzy w dowolnym momencie. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem będzie zawierać uwagi dotyczące opcji odwołania. W celu potwierdzenia zgody użytkowników zapisujemy czas rejestracji wraz z adresem IP użytkowników i usuwamy te informacje, gdy użytkownicy rezygnują z subskrypcji.

Możesz anulować odbiór naszej subskrypcji w dowolnym momencie, tj. Odwołać zgodę. Możemy zapisać przesłane adresy e-mail przez okres do trzech lat w oparciu o nasze uzasadnione interesy, zanim usuniemy je w celu uzyskania uprzedniej zgody. Przetwarzanie tych danych jest ograniczone do celu ewentualnej obrony przed roszczeniami. Indywidualny wniosek o anulowanie jest możliwy w każdej chwili, pod warunkiem, że w tym samym czasie potwierdzone zostanie poprzednie istnienie zgody.

SoundCloud

Nasze podcasty są przechowywane na platformie „Soundcloud” oferowanej przez SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlin, Niemcy i są odtwarzane z poziomu platformy.

W tym celu integrujemy na naszej stronie tak zwane widżety Soundcloud. Jest to oprogramowanie do odtwarzania, które umożliwia użytkownikom odtwarzanie podcastów. Tutaj Soundcloud może mierzyć, które podcasty są słyszane, w jakim stopniu i przetwarzać ten pseudonim w celach statystycznych i biznesowych. W tym celu pliki cookie mogą być przechowywane w przeglądarkach Nuzer i przetwarzane w celu tworzenia profili użytkowników, np. W celu wydawania reklam odpowiadających potencjalnym interesom użytkowników. Dla użytkowników zarejestrowanych w Soundcloud, Soundcloud może powiązać informacje odsłuchowe z ich profilami.

Wykorzystanie opiera się na naszych uzasadnionych interesach, tj. Zainteresowaniu bezpiecznym i wydajnym dostarczaniem, analizą i optymalizacją naszej oferty audio zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f. GDPR.

Dalsze informacje i sprzeczne możliwości można znaleźć w polityce prywatności Soundcloud: https://soundcloud.com/pages/privacy .

Kontaktowanie

Kontaktując się z nami (np. Poprzez formularz kontaktowy, e-mail, telefon lub za pośrednictwem mediów społecznościowych), informacje dostarczone przez użytkownika w celu przetworzenia żądania kontaktu i jego przetwarzania zgodnie z. Art. 6 ust. 1 lit. b. (w kontekście stosunków umownych / przedumownych), art. 6 ust. 1 lit. f. (inne zapytania) Przetwarzane przez GDPR Informacje o użytkowniku mogą być przechowywane w systemie zarządzania relacjami z klientami („System CRM”) lub porównywalnej organizacji wniosków.

Usuwamy żądania, jeśli nie są już potrzebne. Sprawdzamy wymaganie co dwa lata; Ponadto obowiązują obowiązki archiwizacji prawnej.

Biuletyn

Dzięki następującym informacjom informujemy o treści naszego biuletynu, a także o procedurach rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej, a także o prawie sprzeciwu. Zapisując się do naszego newslettera, zgadzasz się na otrzymanie i opisane procedury.

Zawartość biuletynu: Wysyłamy biuletyny, e-maile i inne elektroniczne powiadomienia z informacjami reklamowymi (dalej „biuletyn”) wyłącznie za zgodą odbiorcy lub za zgodą prawną. O ile treść biuletynu jest konkretnie opisana w kontekście aplikacji do biuletynu, ma ona decydujące znaczenie dla zgody użytkownika. Nawiasem mówiąc, nasze biuletyny zawierają informacje o naszych usługach i nas.

Podwójna akceptacja i rejestracja: Rejestracja do naszego newslettera odbywa się w tak zwanej procedurze podwójnego opt-in. Oznacza to, że po zalogowaniu otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby nikt nie mógł zarejestrować się za pomocą zewnętrznych adresów e-mail. Rejestracja do newslettera zostanie zarejestrowana w celu potwierdzenia procesu rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to przechowywanie logowania i czas potwierdzenia, a także adres IP. Podobnie, zmiany danych przechowywanych u dostawcy usług wysyłkowych będą rejestrowane.

Poświadczenia: Aby zapisać się do newslettera, wystarczy podać swój adres e-mail. Opcjonalnie prosimy o podanie nazwiska w biuletynie na adres osobisty.

Wysłanie biuletynu i związanego z nim pomiaru wydajności opiera się na zgodzie odbiorcy zgodnie z art. Art. 6 ust. 1 lit. a, Art. 7 GDPR w związku z § 7 Abs. 2 Nr 3 UWG lub jeśli zgoda nie jest wymagana na podstawie naszych uzasadnionych interesów w marketingu bezpośrednim wg. Art. 6 ust. 1 lt. F. GDPR w połączeniu z § 7 (3) UWG.

Rejestrowanie procesu rejestracji opiera się na naszych uzasadnionych interesach zgodnie z. Art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. Jesteśmy zainteresowani korzystaniem z przyjaznego dla użytkownika i bezpiecznego systemu newslettera, który służy naszym interesom biznesowym, jak również spełnia oczekiwania użytkowników i pozwala nam na wyrażenie zgody.

Rozwiązanie / cofnięcie - Możesz anulować otrzymywanie naszego biuletynu w dowolnym momencie, tj. Cofnąć zgodę. Link do anulowania biuletynu można znaleźć na końcu każdego biuletynu. Możemy zapisać przesłane adresy e-mail przez okres do trzech lat w oparciu o nasze uzasadnione interesy, zanim usuniemy je w celu uzyskania uprzedniej zgody. Przetwarzanie tych danych jest ograniczone do celu ewentualnej obrony przed roszczeniami. Indywidualny wniosek o anulowanie jest możliwy w każdej chwili, pod warunkiem, że w tym samym czasie potwierdzone zostanie poprzednie istnienie zgody.

Hosting i e-mailing

Usługi hostingowe, z których korzystamy, mają na celu świadczenie następujących usług: usługi infrastrukturalne i platformowe, pojemność obliczeniowa, usługi przechowywania danych i baz danych, dostarczania poczty elektronicznej, usług bezpieczeństwa i konserwacji technicznej, których używamy do obsługi tej usługi online.

Tutaj, lub nasz dostawca hostingu, przetwarzamy dane inwentaryzacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, dane kontraktowe, dane dotyczące użytkowania, meta i dane komunikacyjne klientów, zainteresowanych stron i odwiedzających tę ofertę online w oparciu o nasze uzasadnione interesy w wydajnym i bezpiecznym udostępnianiu tej oferty online. Art. 6 ust. 1 lit. f GDPR w związku z art. 28 GDPR (zawarcie umowy o przetwarzanie umowy).

Zbiór danych dostępu i plików dziennika

My lub nasz dostawca hostingu zbieramy na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. f. GDPR Dane o każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tak zwane pliki dziennika serwera). Dane dostępu obejmują nazwę pobranej strony internetowej, plik, datę i godzinę pobrania, ilość przesłanych danych, powiadomienie o pomyślnym pobraniu, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, URL odsyłający (poprzednio odwiedzona strona), adres IP i dostawca żądający ,

Informacje o plikach dziennika są przechowywane ze względów bezpieczeństwa (np. W celu zbadania nadużyć lub oszustw) przez maksymalnie 7 dni, a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, są wyłączone z usunięcia do czasu ostatecznego wyjaśnienia zdarzenia.

Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, usługi Google Analytics Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Google używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z oferty online przez użytkowników są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu do oceny korzystania z naszej oferty online przez użytkowników, do sporządzania raportów o działaniach w ramach tej oferty online i do dostarczania nam dalszych usług związanych z korzystaniem z tej oferty internetowej i korzystania z Internetu. W takim przypadku można utworzyć pseudonimowe profile przetwarzanych danych.

Korzystamy tylko z Google Analytics z aktywowaną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkowników jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie zostanie połączony z innymi danymi dostarczonymi przez Google. Użytkownicy mogą zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; Użytkownicy mogą również uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z oferty online, a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http: // narzędzia .google.com / dlpage / gaoptout? hl = DE .

Jeśli poprosimy użytkowników o zgodę (np. W kontekście zgody na pliki cookie), podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a. GDPR. W przeciwnym razie dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. Zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 (1) lit. GDPR).

Jeśli chodzi o przetwarzanie danych w USA, zwracamy uwagę, że Google jest certyfikowane w ramach umowy o ochronie prywatności, zapewniając tym samym zgodność z europejskim prawem ochrony danych ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ) ,

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z danych Google, opcji zatrudniania i dyskredytowania, zapoznaj się z Polityką prywatności Google ( https://policies.google.com/privacy ) i ustawieniami reklam Ads Google (ustawienia https: //. google.com/authenticated ).

Dane osobowe użytkowników zostaną usunięte lub anonimizowane po 14 miesiącach.

Google Universal Analytics

Używamy Google Analytics jako „ uniwersalnej analityki ”. „Universal Analytics” oznacza proces Google Analytics, w którym analiza użytkownika opiera się na pseudonimowym identyfikatorze użytkownika, a zatem tworzony jest profil pseudonimowy użytkownika z informacjami pochodzącymi z korzystania z różnych urządzeń (tzw. „Cross-device tracking”) ,

Google AdWords i pomiar konwersji

Korzystamy z internetowego narzędzia marketingowego Google AdWords „AdWords”, aby umieścić reklamy w sieci reklamowej Google (np. W wynikach wyszukiwania, w filmach, na stronach internetowych itp.), Aby pokazać je osobom, które mają podejrzenie zainteresowania reklamami. Dzięki temu możemy lepiej kierować reklamy w ramach naszej oferty online i prezentować je użytkownikom, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Na przykład, jeśli użytkownik widzi reklamy produktów, których szukał w innych ofertach online, to się nazywa remarketing. W tym celu, po uzyskaniu dostępu do naszych i innych stron internetowych, na których działa sieć reklamowa Google, Google natychmiast wykona kod z Google i stanie się tak zwanymi tagami (re) marketingowymi (niewidzialna grafika lub kod, również jako „ Web beacons ”) włączone do strony internetowej. Z ich pomocą urządzenie użytkownika przechowuje indywidualny plik cookie, tj. Mały plik (zamiast plików cookie można również użyć porównywalnych technologii). W tym pliku zaznaczono, które strony internetowe odwiedził użytkownik, jakie treści są zainteresowani i jakie oferty kliknął użytkownik, a także informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, odsyłające strony internetowe, czas odwiedzin i inne informacje na temat korzystania z oferty online.

Ponadto otrzymujemy indywidualny „plik cookie do konwersji”. Informacje uzyskane przez cookie są wykorzystywane przez Google do generowania statystyk konwersji dla nas. Słyszymy jednak tylko o anonimowej łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli naszą reklamę i zostali przekierowani na stronę tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak informacji, które osobiście identyfikują użytkowników.

Dane użytkowników są pseudonimami przetwarzanymi w kontekście sieci reklamowej Google. Na przykład Google nie przechowuje i nie przetwarza nazw użytkowników ani adresów e-mail, ale przetwarza odpowiednie dane w sposób związany z plikami cookie w pseudonimowych profilach użytkowników. Oznacza to, że z perspektywy Google reklamy nie są zarządzane i wyświetlane konkretnie zidentyfikowanej osobie, ale właścicielowi plików cookie, niezależnie od tego, kto jest właścicielem pliku cookie. Nie dotyczy to sytuacji, w której użytkownik wyraźnie zezwolił firmie Google na przetwarzanie danych bez tej pseudonimizacji. Informacje zebrane o użytkownikach są przekazywane do Google i przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych.

Jeśli poprosimy użytkowników o zgodę (np. W kontekście zgody na pliki cookie), podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a. GDPR. W przeciwnym razie dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. Zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 (1) lit. GDPR).

Jeśli chodzi o przetwarzanie danych w USA, zwracamy uwagę, że Google jest certyfikowane w ramach umowy o ochronie prywatności, zapewniając tym samym zgodność z europejskim prawem ochrony danych ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ) ,

Więcej informacji na temat korzystania z danych Google, opcji zatrudniania i rezygnacji można znaleźć w Polityce prywatności Google ( https://policies.google.com/technologies/ads ) i ustawieniach reklam reklam Google (https: // adssettings.google.com/authenticated ).

Facebooku PIXEL, odbiorcy niestandardowi i konwersja na Facebooku

W naszej ofercie internetowej wykorzystany zostanie tak zwany „Facebook PIXEL” sieci społecznościowej Facebook, obsługiwany przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”).

Z pomocą Facebook PIXEL z jednej strony Facebook może określić odwiedzających naszą ofertę online jako grupę docelową do prezentacji reklam (tzw. „Reklamy na Facebooku”). W związku z tym korzystamy z Facebooka PIXEL do wyświetlania reklam na Facebooku, które zostały wysłane tylko do tych użytkowników Facebooka, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub którzy mają pewne funkcje (np. Zainteresowania niektórymi tematami lub odwiedzanymi przez nich produktami) Określone strony internetowe), które przesyłamy do Facebooka (tzw. „Custom Audiences”). Z pomocą piksela na Facebooku chcemy również upewnić się, że nasze reklamy na Facebooku są zgodne z potencjalnym zainteresowaniem użytkowników i nie są denerwujące. Z pomocą piksela Facebooka możemy także zrozumieć skuteczność reklam Facebooka dla celów statystycznych i badań rynku, w których widzimy, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. „Konwersja”).

Przetwarzanie danych przez Facebook jest częścią polityki korzystania z danych Facebooka. W związku z tym ogólne uwagi na temat wyświetlania reklam na Facebooku, w Polityce korzystania z Facebooka: https://www.facebook.com/policy . Aby uzyskać szczegółowe informacje i szczegóły dotyczące Facebooka Pixela i jego działania, odwiedź sekcję pomocy na Facebooku: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 .

Jeśli poprosimy użytkowników o zgodę (np. W kontekście zgody na pliki cookie), podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a. GDPR. W przeciwnym razie dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. Zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 (1) lit. GDPR).

Facebook jest certyfikowany w ramach umowy o ochronie prywatności, zapewniając w ten sposób zgodność z europejskim prawem ochrony danych ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active ).

Możesz sprzeciwić się przechwyceniu przez piksel Facebooka i wykorzystaniu twoich danych do wyświetlania reklam na Facebooku. Aby ustawić typy reklam widocznych na Facebooku, możesz przejść do strony skonfigurowanej przez Facebooka i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień reklamowych opartych na wykorzystaniu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads . Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. Są przystosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.

Pliki cookie można również wykorzystywać do pomiaru odległości i celów promocyjnych na stronie dezaktywacji w Network Advertising Initiative ( http://optout.networkadvertising.org/ ) oraz w witrynie internetowej w USA ( http://www.aboutads.info/ wybory ) lub europejska strona internetowa ( http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ ).

Obecność online w mediach społecznościowych

Utrzymujemy obecność online w sieciach społecznościowych i platformach, aby komunikować się z klientami, potencjalnymi klientami i aktywnymi tam użytkownikami oraz informować ich o naszych usługach.

Zwracamy uwagę, że dane użytkowników spoza obszaru Unii Europejskiej mogą być przetwarzane. Może to powodować ryzyko dla użytkowników, ponieważ na przykład egzekwowanie praw użytkowników może być utrudnione. W odniesieniu do dostawców amerykańskich certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności, zwracamy uwagę, że są oni zobowiązani do przestrzegania standardów prywatności UE.

Ponadto dane użytkowników są zazwyczaj przetwarzane do celów badania rynku i celów reklamowych. Na przykład profile użytkowników można tworzyć na podstawie zachowań użytkowników i wynikających z nich zainteresowań użytkowników. Profile użytkowania można z kolei wykorzystywać na przykład do umieszczania reklam wewnątrz i na zewnątrz platform, które rzekomo są zgodne z interesami użytkowników. W tym celu pliki cookie są zazwyczaj przechowywane na komputerach użytkowników, w których przechowywane są zachowania użytkowników i interesy użytkowników. Ponadto w profilach użytkowania dane mogą być również przechowywane niezależnie od urządzeń używanych przez użytkowników (w szczególności, jeśli użytkownicy są członkami odpowiednich platform i są do nich zalogowani).

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników opiera się na naszych uzasadnionych interesach w skutecznej informacji użytkowników i komunikacji z użytkownikami zgodnie z. Art. 6 ust. 1 lit. f. GDPR. Jeśli odpowiedni dostawcy platform proszą użytkowników o zgodę na wyżej opisane przetwarzanie danych, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a., Art. 7 GDPR.

Szczegółowy opis danego przetwarzania i możliwości sprzeczności (rezygnacja) odwołujemy się do następujących powiązanych informacji o dostawcy.

Również w przypadku wniosków o udzielenie informacji i stwierdzenie praw użytkownika, zwracamy uwagę, że można je żądać najskuteczniej od dostawców. Tylko dostawcy mają dostęp do danych użytkowników i mogą bezpośrednio podejmować odpowiednie środki i udzielać informacji. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, możesz skontaktować się z nami.

- Facebook, strony, grupy, (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia), na podstawie umowy o wspólnym przetwarzaniu danych osobowych - Polityka prywatności: https://www.facebook.com / about / privacy / , szczególnie dla stron: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data , opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads i http: // www.youronlinechoices.com , Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active .

- Google / YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) - Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy , rezygnacja: https://adssettings.google.com/authenticated , Ochrona prywatności: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

- Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) - Polityka prywatności / Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/ .

- Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) - Polityka prywatności: https://twitter.com/privacy , opt-out: https://twitter.com/personalization , Ochrona prywatności: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active .

- Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) - Polityka prywatności / rezygnacja: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy .

- LinkedIn (LinkedIn Irlandia Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia) - Polityka prywatności https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy , opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest -controls / retargeting-opt-out , Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active .

- Xing (XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy) - Polityka prywatności / rezygnacja: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung .

- Wakalet (Wakelet Limited, 76 Quay Street, Manchester, M3 4PR, Wielka Brytania) - Polityka prywatności / Opt-Out: https://wakelet.com/privacy.html .

- Soundcloud (SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlin, Niemcy) - Polityka prywatności / rezygnacja: https://soundcloud.com/pages/privacy .

Integracja usług i treści osób trzecich

W oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. Zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. GDPR), korzystamy z treści lub usług oferowanych przez zewnętrznych dostawców w celu zapewnienia ich treści i usług Zintegruj usługi takie jak filmy lub czcionki (zbiorczo określane jako „treść”).

To zawsze zakłada, że ​​zewnętrzni dostawcy tej treści dostrzegają adres IP użytkowników, ponieważ nie mogą wysłać treści do przeglądarki bez adresu IP. Adres IP jest zatem wymagany do prezentacji tej treści. Dokładamy wszelkich starań, aby korzystać wyłącznie z treści, których odpowiedni dostawcy używają adresu IP tylko do dostarczania treści. Osoby trzecie mogą również wykorzystywać tak zwane znaczniki pikselowe (niewidoczna grafika, zwana również „sygnalizatorami sieciowymi”) do celów statystycznych lub marketingowych. „Znaczniki pikselowe” można wykorzystać do oceny informacji, takich jak ruch odwiedzający, na stronach tej witryny. Informacje pseudonimowe mogą być również przechowywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą obejmować między innymi informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, odsyłające strony internetowe, czas odwiedzin i inne informacje dotyczące korzystania z naszej oferty online.

Vimeo

Możemy umieścić filmy wideo z platformy Vimeo Vimeo Inc., Uwaga: Dział Prawny, 555 West 18th Street Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA. Polityka prywatności: https://vimeo.com/privacy . Należy pamiętać, że Vimeo może korzystać z Google Analytics i odnosić się do Polityki prywatności ( https://policies.google.com/privacy ) i opcji rezygnacji z Google Analytics ( http://tools.google.com / dlpage / gaoptout? hl = DE ) lub ustawienia wykorzystania danych Google w celach marketingowych ( https://adssettings.google.com/ ).

Youtube

Filmy umieszczamy na platformie YouTube Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/ , rezygnacja: https://adssettings.google.com/authenticated .

Czcionki Google

Umieszczamy czcionki („Google Fonts”) dostawcy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Według Google dane użytkowników są wykorzystywane wyłącznie w celu wyświetlania czcionek w przeglądarkach użytkowników. Integracja opiera się na naszych uzasadnionych interesach w technicznie bezpiecznym, bezobsługowym i wydajnym korzystaniu z czcionek, ich jednolitej reprezentacji i rozważeniu możliwych ograniczeń licencyjnych dla ich integracji. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/ .

Google ReCaptcha

Włączamy funkcję wykrywania botów, na przykład podczas wprowadzania formularzy online („ReCaptcha”) z GGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/ , rezygnacja: https://adssettings.google.com/authenticated .

Mapy Google

Uwzględniamy mapy z usługi Google Maps Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Przetworzone dane mogą obejmować w szczególności adresy IP użytkowników i dane o lokalizacji, ale nie są one zbierane bez ich zgody (zwykle jako część ustawień ich urządzeń mobilnych). Dane mogą być przetwarzane w USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/ , rezygnacja: https://adssettings.google.com/authenticated .

OpenStreetMap

Integrujemy mapy usługi „OpenStreetMap” ( https://www.openstreetmap.de ), które są oferowane przez Fundację OpenStreetMap (OSMF) na podstawie otwartej bazy danych Open Data Commons (ODbL). Polityka prywatności: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy .

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą OpenStreetMap wykorzystuje dane użytkowników wyłącznie w celu wyświetlania funkcji mapy i buforowania wybranych ustawień. Dane te mogą obejmować między innymi adresy IP użytkowników i dane o lokalizacji, ale nie są gromadzone bez ich zgody (zwykle jako część ustawień urządzenia mobilnego).

Dane mogą być przetwarzane w USA. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności OpenStreetMap: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy .

Korzystanie z wtyczek społecznościowych Facebooka

W oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. Zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 (1) lit. GDPR) korzystamy z wtyczek społecznościowych („wtyczek”) sieci społecznościowej facebook.com, które obsługiwane przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”).

Może to obejmować na przykład treści, takie jak obrazy, filmy lub tekst i przyciski, które umożliwiają użytkownikom udostępnianie treści z tej oferty online na Facebooku. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebook można obejrzeć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .

Facebook jest certyfikowany w ramach umowy o ochronie prywatności, zapewniając gwarancję zgodności z europejskim prawodawstwem dotyczącym prywatności ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active ).

Gdy użytkownik wywołuje funkcję tej oferty online, która zawiera taką wtyczkę, ich urządzenie ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez Facebook bezpośrednio do urządzenia użytkownika i włączana przez niego do oferty online. W tym procesie można tworzyć profile użytkowników przetwarzanych danych. Dlatego nie mamy wpływu na zakres danych gromadzonych przez Facebooka za pomocą tej wtyczki i dlatego informujemy użytkowników zgodnie z naszą wiedzą.

Poprzez integrację wtyczek Facebook otrzymuje informacje, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej strony oferty online. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę do jego konta na Facebooku. Jeśli użytkownicy wchodzą w interakcję z wtyczkami, na przykład naciśnij przycisk Lubię to lub zostaw komentarz, informacje są przesyłane z urządzenia bezpośrednio do Facebooka i tam przechowywane. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, nadal istnieje możliwość, że Facebook dowie się i zapisze swój adres IP. Według Facebooka, tylko anonimowy adres IP jest przechowywany w Niemczech.

Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, a także powiązane prawa i opcje ustawień ochrony prywatności użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/ ,

Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook zbierał dane o nim za pośrednictwem tej oferty online i łączył je z danymi użytkownika przechowywanymi na Facebooku, musi się wylogować z Facebooka i usunąć jego pliki cookie przed skorzystaniem z naszej oferty online. Inne ustawienia i nieporozumienia dotyczące wykorzystania danych do celów promocyjnych są możliwe w ustawieniach profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub za pośrednictwem strony amerykańsko-amerykańskiej http://www.aboutads.info / choices / lub strona UE http://www.youronlinechoices.com/ . Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. Są przystosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.

Świergot

W ramach naszej oferty online można włączyć funkcje i zawartość usługi Twitter oferowanej przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Może to obejmować na przykład treści takie jak zdjęcia, filmy lub teksty i przyciski, za pomocą których użytkownicy mogą udostępniać zawartość tej oferty online w serwisie Twitter.

Jeśli użytkownicy są członkami platformy Twitter, Twitter może przypisać wywołanie wyżej wymienionych treści i funkcji do profili użytkowników. Twitter jest certyfikowany w ramach umowy o ochronie prywatności, która zapewnia zgodność z europejskim prawodawstwem dotyczącym prywatności ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active ). Polityka prywatności: https://twitter.com/privacy , opt-out: https://twitter.com/personalization .

Instagram

W ramach naszej oferty online można włączyć funkcje i zawartość usługi Instagram oferowanej przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Może to obejmować na przykład treści takie jak obrazy, filmy lub tekst i przyciski, które umożliwiają użytkownikom udostępnianie treści z tej oferty online na Instagramie. Jeśli użytkownicy są członkami platformy Instagram, Instagram może przypisać wywołanie wyżej wymienionych treści i funkcji do profili użytkowników. Polityka prywatności Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/ .

Udostępnianie funkcji AddThis

W naszej ofercie internetowej usługa „AddThis” (1595 Spring Hill Suite 300 Vienna, VA 22182, USA) służy do udostępniania treści tej oferty online w sieciach społecznościowych (tzw. Udostępnianie).

Wykorzystanie opiera się na naszych uzasadnionych interesach, tj. Zainteresowaniu rozpowszechnianiem naszej oferty online według. Art. 6 ust. 1 lit. f. GDPR.

AddThis wykorzystuje dane osobowe użytkowników do udostępniania i wykonywania funkcji udostępniania. Ponadto AddThis może wykorzystywać pseudonimowe informacje o użytkownikach w celach marketingowych. Dane te są przechowywane na komputerach użytkowników przy użyciu tzw. Plików tekstowych „cookie”. Polityka prywatności: http://www.addthis.com/privacy , opt-out: http://www.addthis.com/privacy/opt-out .

Shariff funkcje udostępniania

Używamy chronionych prywatnością przycisków Shariff. „Shariff” ma na celu zapewnienie większej prywatności w sieci i zastąpienie zwykłych przycisków „udostępniania” w sieciach społecznościowych. Nie jest to przeglądarka użytkownika, ale serwer, na którym znajduje się ta oferta online, która nawiązuje połączenie z serwerem odpowiednich platform społecznościowych i na przykład pyta o liczbę polubień itp. Użytkownik pozostaje anonimowy. Więcej informacji na temat projektu Shariff można znaleźć u twórców c't magazine: www.ct.de.

Utworzony za pomocą Datenschutz-Generator.de przez RA Dr. med. Thomas Schwenke